Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

Terpstra Sales Agency B.V. (KVK 69011168)

Deze Leveringsvoorwaarden zijn onderverdeeld in drie delen. In Deel 1 zijn Algemene Bepalingen opgenomen die altijd van toepassing zijn op de Overeenkomst die u sluit met Terpstra Sales Agency B.V., hierna te noemen “Terpstra Sales Agency”. Deel 2 is aanvullend van toepassing op alle aanbiedingen van Terpstra Sales Agency en alle leveringsovereenkomsten tussen Terpstra Sales Agency B.V. en Afnemer. Deel 3 is aanvullend van toepassing op het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht tussen Terpstra Sales Agency B.V. en Opdrachtgever.

 

DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Definities

§ 1. In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

* Aanvullende Bepalingen: de bepalingen opgenomen onder Deel 2 en Deel 3 van deze Leveringsvoorwaarden;

* Afnemer: degene die met Leverancier een overeenkomst heeft gesloten tot het verkopen en leveren van producten en of diensten;

* Algemene Bepalingen: de bepalingen opgenomen onder Deel 1 van deze Leveringsvoorwaarden;

* Contractperiode: de afhankelijk van de aanvaarding in de opdrachtomschrijving overeengekomen duur van de opdracht;

* Diensten: De door Terpstra Sales Agency ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;

* Documenten: informatiedragers in welke vorm dan ook die in het kader van de levering van

Producten of het aanbieden van Diensten door Terpstra Sales Agency aan Afnemer worden verstrekt;

* Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Terpstra Sales Agency, gevestigd te Hilversum aan de Marathon 11-G en alle huidige en toekomstige rechtspersonen die tot dezelfde groep in de zin van art. 2:24b Burgerlijk Wetboek behoren;

* Leveringsvoorwaarden: de bepalingen opgenomen onder Deel 1, Deel 2 en Deel 3;

* Offerte: een schriftelijk aanbod tot koop en verkoop van Producten en/of tot het verrichten van diensten;

* Opdracht: de overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij Terpstra Sales Agency zich jegens afnemer verbindt diensten te verrichten;

* Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Terpstra Sales Agency de opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of verrichten van diensten;

* Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Terpstra Sales Agency, gevestigd te Hilversum aan de Marathon 11-G en alle huidige en toekomstige rechtspersonen die tot dezelfde groep in de zin van art. 2:24b Burgerlijk Wetboek behoren;

* Opslag: het inslaan, bewaren en uitslaan van de aan Terpstra Sales Agency toevertrouwde Producten;

* Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Terpstra Sales Agency en Afnemer, op grond

waarvan Afnemer Producten en/of Diensten afneemt van Terpstra Sales Agency;

* Partijen: Opdrachtgever/Afnemer en Opdrachtnemer/Leverancier;

* Producten: de op basis van de Overeenkomst door Terpstra Sales Agency aan Afnemer/Opdrachtgever te leveren Producten;

* Schade: alle directe/indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte schade – of direct/indirect verlies door derde;

* Schriftelijk: verzending per post of per e-mail.

 

Toepasselijkheid voorwaarden

§ 2. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen, Overeenkomsten, leveringen, facturen en overige aspecten van rechtsverhoudingen tussen Leverancier en Afnemer. Leverancier verwerpt uitdrukkelijk iedere toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer.

§ 3. Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden staat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden niet in de weg. Leverancier en Afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

§ 4. Bij tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en de Leveringsvoorwaarden, prevaleert de Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid tussen de Algemene Bepalingen en de Aanvullende Bepalingen, prevaleren de Aanvullende Bepalingen. Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandstalige tekst van deze Leveringsvoorwaarden en een vertaling, prevaleert de Nederlandstalige tekst.

§ 5. Leverancier behoudt zich het recht voor om deze Leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Indien een wijziging of aanvulling zich voordoet, zal Leverancier Afnemer daarvan op de hoogte stellen.

 

Aanbiedingen en Prijzen

§ 6. Een (op naam gestelde) Offerte heeft een geldigheidsduur van 30 (zegge: dertig) dagen, tenzij er een andere termijn in de Offerte staat vermeld. In het geval van een Overeenkomst van opdracht is de Opdrachtnemer slechts aan de Offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

§ 7. Offertes en (prijs)aanbiedingen van Leverancier kunnen door Leverancier worden herroepen of gewijzigd.

§ 8. Door Leverancier kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn weergegeven in euro’s en exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen, andere aan derden verschuldigde geldsommen en eventuele vervoers- en verpakkingskosten en de Ordertoeslag. Het op het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende tarief voor vervoers- en verpakkingskosten en de Ordertoeslag, wordt op eerste verzoek van Afnemer toegezonden.

§ 9. Een stijging van de btw of andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.

 

Betaling

§ 10. Facturen van Leverancier dienen uiterlijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen na factuurdatum door Afnemer te zijn betaald. Betaling zal te allen tijde plaatsvinden zonder enige korting, verrekening of opschorting door Afnemer uit welke hoofde dan ook. De Afnemer doet afstand van het recht om een schuld aan Leverancier te verrekenen met een vordering op Leverancier en/of de nakoming (van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis) of op te schorten.

§ 11. Indien Afnemer de juistheid van een (gedeelte van een) factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot tijdige betaling. Betwisting van een factuur moet Schriftelijk en binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum bij Leverancier worden ingediend. Is deze termijn niet in acht genomen, dan is Afnemer gebonden aan het factuurbedrag en zal dit factuurbedrag als juist hebben te gelden.

§ 12. De vorderingen van Leverancier op Afnemer zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar bij:

- (een vermoeden van) een tekortkoming door Afnemer in de nakoming van (één van) haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Leveringsvoorwaarden;

- (een aanvraag tot) surseance van betaling of faillietverklaring van Afnemer;

- ondercuratelestelling of onder bewindstelling van Afnemer;

- verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van Afnemer;

- beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Afnemer.

§ 13. Bij niet tijdige en/of volledige betaling is Afnemer van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is Leverancier gerechtigd het door Afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende). Aan Afnemer worden daarnaast buitengerechtelijke incassokosten kosten in rekening gebracht die worden vastgesteld op 15% van de bruto factuurwaarde, onverminderd het recht van Terpstra Sales Agency op volledige vergoeding van de gemaakte kosten.

§ 14. Betalingen van Afnemer worden eerst afgeboekt op de openstaande rente en (buitengerechtelijke) kosten en pas daarna op de oudst openstaande factuur.

Leverancier is bevoegd haar betalingsverplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk te verrekenen met elke vordering die Terpstra Sales Agency op enig tijdstip al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling, op Afnemer heeft of zal verkrijgen, dan wel haar betalingsverplichtingen op te schorten. Afnemer is op het eerste verzoek van Terpstra Sales Agency verplicht (aanvullende) zekerheidsrechten te verstrekken voor de nakoming van haar verlichtingen.

 

Totstandkoming van de Overeenkomst

§ 15. Indien door Leverancier een aanbod is gedaan, komt de Overeenkomst tot stand door de aanvaarding van het aanbod van Leverancier door Afnemer of door (gedeeltelijke) uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier. Bestellingen en acceptaties van offertes en aanbiedingen van Terpstra Sales Agency door Afnemer gelden als onherroepelijk gedaan en kunnen niet worden ingetrokken of gewijzigd anders dan met toestemming van Leverancier.

§ 16. Indien door Leverancier geen aanbod is gedaan, komt de Overeenkomst tot stand door de Schriftelijke aanvaarding van de bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst van Afnemer door Leverancier.

§ 17. Uitsluitend het aanbod van Terpstra Sales Agency, de Schriftelijke aanvaarding van de bestelling door Leverancier respectievelijke de factuur van Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst, wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven.

 

Overmacht

§ 18. Indien Leverancier door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de Overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.

§ 19. Leverancier heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.

§ 20. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Leverancier in de nakoming van enige verplichting jegens de Afnemer niet aan Leverancier kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: transportmoeilijkheden, contingenteringen en bedrijfsstoringen, zoals het (gedeeltelijk) niet beschikbaar zijn van, dan wel het (gedeeltelijk) niet functioneren van servers bij Leverancier c.q. bij de leveranciers van Leverancier, alsmede wanprestatie door voormelde toeleveranciers waardoor Leverancier haar verplichtingen niet kan nakomen.

§ 21. Indien de overmacht langer dan 30 (zegge: dertig) dagen duurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of ten dele Schriftelijk te beëindigen. Leverancier is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Leverancier als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. Het reeds op grond van de Overeenkomst door Leverancier gepresteerde, dient naar rato daarvan door Afnemer te worden afgerekend.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

§ 22. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade. Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade (waaronder begrepen doch niet beperkt tot: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving en waardevermindering van producten) is uitdrukkelijk uitgesloten. Voorts is aansprakelijkheid van Leverancier – in geval zij aansprakelijk is - onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Leverancier wordt uitgekeerd in verband met de schade die is ontstaan bij de uitvoering van de Overeenkomst. Op verzoek wordt inzage verschaft in de geldende polisvoorwaarden. Indien geen verzekering bestaat en/of deze verzekering geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot het bedrag dat Leverancier voor de Overeenkomst waarmee de schade direct verband houdt heeft gefactureerd en in ieder geval tot een bedrag van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro). Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Leverancier voor de schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.

§ 23. Afnemer dient door hem geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (zegge: twee) weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan Schriftelijk bij Leverancier te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval vervalt iedere aanspraak van Afnemer jegens Leverancier door het enkele verloop van 12 (zege: twaalf) maanden na het ontstaan daarvan.

§ 24. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leverancier of onderaannemers van Leverancier aan Leverancier kunnen – in alle redelijkheid – worden tegengeworpen, zullen door Leverancier ook aan de afnemer worden tegengeworpen.

§ 25. Afnemer vrijwaart Leverancier en haar rechtsopvolgers, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor alle vorderingen en aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de Afnemer of enig ander handelen of nalaten van de Afnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 22.

 

Verval

§ 26. Alle vorderingsrechten van de Afnemer jegens Leverancier, hetzij uit hoofde van een tekortkoming, hetzij uit hoofde van onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de Afnemer de betreffende vorderingen niet binnen die periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

 

Intellectuele eigendom

§ 27. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de geleverde Producten en/of Documenten berusten bij Leverancier, dan wel, indien van toepassing, bij haar licentiegever(s) of toeleverancier(s).

§ 28. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Leveringsvoorwaarden en de Overeenkomst zijn toegekend. Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar. Behoudens dan voor het doel waarvoor de gebruiksrechten aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld, mogen Producten en de overgelegde Documenten van Leverancier niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of anderszins gebruikt zonder Schriftelijke toestemming van Terpstra Sales Agency.

§ 29. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Leverancier geleverde Producten en/of Documenten inbreuk maken op enig aan derden toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Leverancier een gerede kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal Leverancier naar haar keuze:

* het op basis van de Overeenkomst geleverde Product en/of Document tegen creditering van

het door Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst betaalde onder aftrek van een

redelijke gebruiksvergoeding terugnemen; of

* zorgdragen dat Afnemer het geleverde dan wel functioneel gelijkwaardige Product en/of

Document ongestoord kan blijven gebruiken;

§ 30. Het bepaalde in het voorgaande lid doet niets af aan de beperking van aansprakelijkheid van Leverancier als opgenomen in §22 tot en met §25.

 

Product Recall

§ 31. In het geval Afnemer op de hoogte raakt van een mogelijk gebrek in aan hem geleverde of te leveren Producten en dit gebrek aanleiding zou kunnen geven tot een al dan niet van overheidswege gedwongen product recall met betrekking tot deze Producten of andere producten waarin deze Producten reeds zijn verwerkt, is Afnemer gehouden Leverancier daarvan terstond op de hoogte te brengen, in overleg met haar te treden over een eventuele recall en schade beperkende maatregelen.

§ 32. Afnemer zal niet zonder voorafgaand overleg met en Schriftelijke toestemming van Leverancier:

* overgaan tot enige maatregel in verband met Europese of Nederlandse regelgeving inzake

algemene productveiligheid, zoals een “product recall” of publiekswaarschuwing; of

* op grond van enige regelgeving derden informeren met betrekking tot de onveiligheid van een product.

§ 33. Indien Leverancier naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van een gebrek aan geleverde Producten, verplicht Afnemer zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door Leverancier, zonder dat Leverancier ter zake gehouden is tot schadevergoeding.

 

Overig

§ 34. Afnemer kan haar rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Leverancier niet overdragen aan derden. Deze bepaling geldt, voor zover van toepassing, als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

§ 35. Afnemer stemt met het aangaan van de Overeenkomst op voorhand in met een overdracht van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst door Leverancier aan derden. Afnemer verleent Leverancier hierbij een volmacht om in haar naam alle benodigde (rechts)handelingen te verrichten ter uitvoering van de overdracht.

§ 36. Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering van een of meer bepaalde personen, is Leverancier steeds gerechtigd om deze te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

§ 37. Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het Opdrachtgever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit Opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro).

 

Slotbepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

§ 38. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

§ 39. Leverancier is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij Partijen anders overeenkomen.

§ 40. De Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Afnemer worden beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de rechter te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.

 

DEEL 2: AANVULLENDE BEPALINGEN BETREFFENDE AANBIEDINGEN VAN LEVERANCIER EN ALLE LEVERINGSOVEREENKOMSTEN TUSSEN LEVERANCIER EN AFNEMER

Wijzigingen/annuleringen

§ 41. Indien Afnemer een bestelling om welke reden dan ook wil wijzigen, kan dit slechts met Schriftelijke instemming van Leverancier en onder aanvaarding van de wijziging van de prijs en de levertermijn die daarvan het gevolg kan zijn.

§ 42. Indien Afnemer een bestelling om welke reden dan ook wil annuleren, kan dit slechts met Schriftelijke instemming van Leverancier. Leverancier behoudt zich het recht voor om van Afnemer een vergoeding te vorderen voor eventuele schade die verband houdt met de annulering van de bestelling door Afnemer.

 

Levering en afname

§ 43. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Afnemer na het verstrijken van de levertermijn Leverancier Schriftelijk in gebreke te stellen met in achtneming van een termijn van 28 dagen. Het staat Terpstra Sales Agency vrij in deze periode alsnog te leveren zonder dat Leverancier gehouden is tot enige vergoeding van schade. De Overeenkomst kan wegens overschrijding van de levertijd niet worden vernietigd of ontbonden, tenzij Leverancier niet levert binnen de termijn van 28 dagen voornoemd.

§ 44. Leverancier is bevoegd tot het doen van deelleveringen en behoudt zich te allen tijde het recht voor, zulks onder opschorting van de levering en/of de ter beschikking stelling van Producten, onder rembours te leveren of gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling door Afnemer te verlangen.

§ 45. Levering geschiedt af fabriek Leverancier (het adres van het vestiging van Leverancier waar de bestelling is geplaatst dan wel een door Leverancier aangewezen andere vestiging of adres).

§ 46. Afnemer is verplicht de Producten af te nemen. Afnemer dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor levering, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Afnemer afname weigert, daarmee nalatig is of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering van Producten, is Leverancier gerechtigd voor rekening van Afnemer ter zake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen, die Leverancier wenselijk voorkomen, onverminderd het recht van Leverancier om haar daadwerkelijk geleden schade op Afnemer te verhalen.

§ 47. Risico-overgang heeft plaats op het door Leverancier aangewezen moment waarop Afnemer de Producten in ontvangst kan nemen, een en ander ongeacht of de Producten ook daadwerkelijk in ontvangst worden genomen, of - indien ten behoeve van de levering, al dan niet op verzoek of instructie van Afnemer, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder - op het moment van afgifte van de Producten aan de vervoerder.

 

Opslag

§ 48. Partijen kunnen Schriftelijk overeenkomen dat door Afnemer bestelde Producten, al dan niet tegen een door Leverancier aan Afnemer in rekening te brengen vergoeding, bij Leverancier in Opslag worden afgegeven ten behoeve van levering op afroep. In dat geval geldt dat risico-overgang plaats heeft op het moment dat de Opslag aanvangt. De Opslag vangt aan door Schriftelijke kennisgeving door Leverancier aan Afnemer dat de door Afnemer bestelde Producten zich bevinden bij een vestiging van Terpstra Sales Agency.

 

Inspectie, klachten en reclames

§ 49. Afnemer is gehouden om door Leverancier geleverde Producten bij levering te inspecteren, ongeacht waar levering plaatsvindt.

§ 50. Klachten met betrekking tot gebreken aangaande de Producten dienen door Afnemer binnen uiterlijk binnen 48 (achtenveertig) uur na levering van de Producten Schriftelijk te worden ingediend onder overlegging van de betrokken paklijst, een en ander op straffe van verval van enig recht verband houdende met een tekortkoming. Bij gebreke van tijdige indiening van klachten conform komen alle rechten van Afnemer dienaangaande te vervallen en wordt Leverancier geacht volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Ditzelfde geldt indien de Producten door Afnemer reeds zijn gemonteerd en/of verwerkt.

 

Garantie

§ 51. Indien de Producten binnen 1 (zegge: één) jaar na factuurdatum gebrekkig zijn, zullen de Producten naar keuze van Leverancier kosteloos worden gerepareerd, vervangen dan wel gecrediteerd. Op herlevering zijn deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. Vorenstaande geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de Producten. Gebreken aan het geleverde die zich voordoen na verloop van de genoemde garantieperiode, leveren geen tekortkoming in de nakoming op. Op voornoemde garantie kan door Afnemer geen beroep worden gedaan indien:

* Het beroep van Afnemer op de garantie verder strekt dan de garantie die Leverancier van haar eigen Leverancier op het betreffende Product heeft verkregen;

* Het beroep van Afnemer op de garantie verband houdt met het niet functioneren van het Product

in samenhang met reeds aanwezige of toekomstige Producten van Afnemer. Afnemer draagt het risico van de selectie en het beheer in haar organisatie van de door Leverancier geleverde Producten;

* Het beroep van Afnemer op de garantie verband houdt met een Product dat buiten Nederland

wordt gebruikt en het gestelde gebrek ziet op het niet voldoen van het Product aan technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van dat andere land.

 

Emballage en verpakkingsmateriaal

§ 52. Duurzame emballage die in aanmerking komt voor hergebruik, dient door Afnemer binnen 1 (zegge: één) maand na terbeschikkingstelling aan Leverancier te worden geretourneerd. Leverancier is gerechtigd emballagegeld in rekening te brengen aan Afnemer, welke na tijdige retournering zullen worden gecrediteerd. Indien Afnemer de emballage niet in dezelfde conditie als waarin deze werd aangeleverd aan Leverancier retourneert, is Leverancier gerechtigd voornoemde emballagegelden in te houden, onverminderd het recht van Leverancier op volledige vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten en de door haar geleden schade. De administratie van Leverancier is bepalend bij de vaststelling van de omvang van de verplichting tot retournering.

 

Eigendomsvoorbehoud en risico

§ 53. Alle door Leverancier aan Afnemer geleverde Producten en Documenten blijven eigendom van Leverancier, totdat alle door Afnemer krachtens de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig aan Leverancier zijn betaald. Afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van Producten waarop het hiervoor in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en mag deze niet verpanden, verkopen of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Afnemer is verplicht de door Leverancier aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten slechts door te leveren onder eigendomsvoorbehoud.

§ 54. Niettegenstaande het voormelde eigendomsvoorbehoud, worden de risico’s overgedragen op Afnemer op het moment van de levering van de Producten.

§ 55. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren. Zij is tevens verplicht de Producten te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Op eerste verzoek verstrekt Afnemer aan Leverancier alle gegevens benodigd om te beoordelen of Afnemer aan deze verplichtingen heeft voldaan. Leverancier is, indien zij vermoedt of indien vaststaat dat Afnemer aan deze verplichtingen niet heeft voldaan, gerechtigd de Producten op kosten van Afnemer te verzekeren tegen brand-, waterschade en diefstal.

§ 56. Afnemer verleent Leverancier reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om de plaatsen waar de betreffende Producten zijn opgeslagen te betreden, teneinde de Producten terug te nemen

 

Derdenbeding

§ 57. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van iedere derde, al dan niet in dienstverband, die bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. Dit betreft een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253-256 BW.

 

DEEL 3: AANVULLENDE BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANGAAN EN UITVOEREN VAN OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT TUSSEN OPDRACHTNEMER EN OPDRACHTGEVER

Toepassingsgebied

§ 58. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot het door Opdrachtnemer leveren van diensten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

§ 59. Opdrachten komen schriftelijk tot stand voor de aanvang van de uitvoering van de Opdracht doch uiterlijk binnen 8 dagen na de fysieke aanvang van de overeengekomen Opdracht, door ondertekening van partijen van de Offerte, vermeldende tenminste: een omschrijving van de Opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven. De in de overeenkomst van opdracht genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formuleringen van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd.

§ 60. Opdrachtnemer mag te allen tijde de werkzaamheden opschorten indien de Overeenkomst nog niet is ondertekend en/of Schriftelijk is bevestigd, hetgeen kan leiden tot wijzigingen in de planning en uitvoering.

 

Offertes

§ 61. Offertes van de Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever zijn verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

§ 62. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

§ 63. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs,

§ 64. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Uitvoering van de opdracht

§ 65. De Opdracht wordt naar het beste vermogen en inzicht van een goed vakmanschap uitgevoerd door – of vanwege Opdrachtnemer.

§ 66. Voor elke door de Opdrachtnemer aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. De opdrachtnemer geeft geen garantie betreffende de resultaten van de Opdracht. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid of ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

§ 67. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door derden. Inschakeling van derden laat de eindverantwoordelijkheid van Opdrachtnemer onverlet.

§ 68. Opdrachtnemer draagt er zoveel als mogelijk zorg voor, dat uitvoering van (onderdelen van) de Opdracht geschiedt door eenzelfde persoon, dan wel ten minste een beperkt aantal daarvoor aangewezen personen.

§ 69. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de Opdrachtgever of door een Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

§ 70. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

§ 71. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

§ 72. Opdrachtgever dient bij de beëindiging van de Opdracht de aan Opdrachtnemer toegekende bevoegdheden te (doen) beëindigen, tenzij anders overeengekomen.

§ 73. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen, op initiatief van elk van hen, overleg voeren in de navolgende situaties:

* Er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de opdracht;

* Opdracht wordt gegeven werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van opdrachtgever;

* Indien verschil van mening wordt geconstateerd met opdrachtgever betreffende de wijze van uitvoering van de opdracht.

§ 74. Opdrachtgever zal door Opdrachtnemer onverwijld geïnformeerd worden indien vanwege welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

 

Meer- / Minderwerk

§ 75. Indien tijdens de looptijd van de Opdracht de omvang van de opdracht sterk wijzigt ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of een verzoek van de Opdrachtgever, dan treden Partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg omtrent wijziging van het voor de opdracht overeengekomen honorarium. Minderwerk ten gevolge van een dergelijke omstandigheid kan alleen leiden tot een lager honorarium indien Opdrachtnemer de in het kader van de opdracht aangegane verplichtingen daadwerkelijk kan beperken.

 

Verlenging en beëindiging

§ 76. De Overeenkomst wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij Partijen voor het einde van de Contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door Partijen Schriftelijk is afgeweken.

§ 77. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig Schriftelijk beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde Offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Opzegging dient gemotiveerd en Schriftelijk aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.

§ 78. In afwijking van het vorige artikel kunnen Partijen de onderhavige Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

* de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

* de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

* de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;

* conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de Opdrachtgever.

§ 79. Opdrachtgever legt aan Opdrachtnemer geen handelingen op die in strijd zijn met het geldend recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van organen van de Opdrachtgever en/of beroepsethiek.

§ 80. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt heeft Opdrachtnemer recht op een vergoeding, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

§ 81. Indien de Overeenkomst, na ondertekening, maar voor de daadwerkelijke uitvoering, wordt opgezegd door de Opdrachtgever, leidt dit tot doorberekening van 50% van het overeengekomen honorarium over de eerste drie maanden, verhoogd met alle door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosten.

§ 82. Indien een der partijen de Overeenkomst opzegt krachtens de in artikel 77 genoemde redenen, is deze partij tegenover de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Tarieven

§ 83. Het tarief voor uitvoering van de Opdracht wordt vermeld in de Offerte. Bij gebreke daarvan zal de Opdracht geschieden op basis van het jaarlijks door Opdrachtnemer bij te stellen standaarduurtarief.

§ 84. In de tarieven voor opdrachten en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn inbegrepen secretariële ondersteuning, porti, kopieerkosten en andere kantoorkosten. Griffiekosten alsmede reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is geoffreerd. Omtrent facturering van reistijd kunnen in de Offerte nadere regels worden gesteld.

§ 85. Tussentijdse tariefwijzigingen zullen niet worden doorberekend, tenzij uitdrukkelijk anders is geoffreerd.

§ 86. Tenzij anders wordt overeengekomen, zal de Opdracht in rekening worden gebracht op basis van de aan de Opdracht bestede uren. In dat geval zal aan de Opdrachtgever een overzicht worden verstrekt van de feitelijk gewerkte uren en gemaakte kosten.

 

Geheimhoudingsplicht (vertrouwelijkheid)

§ 87. Ieder der Partijen zal de informatie die zij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan zij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim houden en de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat haar personeel de genoemde informatie geheim zal houden.

§ 88. De in het vorige artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a) die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontvang al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

b) waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat zij al in haar bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;

c) die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;

d) die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

§ 89. De in de vorige twee artikelen omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van een Overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen van een overeenkomst.

 

Boete

§ 90. Indien de Opdrachtgever de geheimhoudingsplicht overtreedt, verbeurt de Opdrachtgever, ongeacht of de overtreding aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Opdrachtnemer een onmiddellijke opeisbare boete van €100.000 (zegge: honderdduizend euro) voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) voor elk bedrag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.